• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Онлайн Игра Козметика за дърво

Онлайн Игра Козметика за дърво

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Белинка козметика за дърво“

            1. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила уреждат организацията и провеждането на играта „Белинка козметика за дърво“, нарицчана по-долу „Играта“.

1.2. Организатор и изпълнител на играта е Дикси ООД – град Габрово, наричано по-долу „Дикси“.

1.3. Играта се провежда на стената на официалната страница на Дикси, https://bit.ly/3czUJIN

            2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Настоящите условия уреждат правилата за обявяването на играта във Facebook страницата на Дикси. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Официални правила на Играта.

2.2. С участието си в Играта участниците приемат тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.3. Дикси си запазва правото по всяко време да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на Facebook страницата си.

2.4. Участниците имат право да участват в играта само по веднъж.

2.5. С включването си в играта участникът дава съгласието си данните му да могат да бъдат повторно използвани за изпращане на новини и промоции.

            3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Периодът на провеждане на играта е: 05.06.2020 г. – 05.07.2020 г.

3.2. Изтегляне и обявяване на двайсете печеливши: 12.07. 2020 г.

            4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

4.1. За да участва в тегленето за наградите, потребителят в Messenger играта, трябва да:

  • притежава активен профил в Интернет сайта www.facebook.com
  • отговори правилно на изпратените му в Messenger въпроси;
  • отговарянето на въпросите задължително се случва посредством готовите бутони за отговор, които се появяват автоматично под въпросите. Възможно е въпросите да не се визуализират единствено в случай, че потребителят е с по-лека версия на месинджър (Messenger lite).
  • при ръчно въведени отговори, участникът трябва или да ги изтрие, или да се включи отново, за да се визуализират автоматичните отговори;
  • предостави след изиграване на играта до край задължително имейл, за да може чрез него Дикси да се свърже с печелившия участник;

4.2. Потребителят започва Играта веднага след като коментира рекламния пост. Играта се стартира автоматично.

4.3. Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на Дикси и се уведомяват от Дикси.

4.4. Участието в играта не е свързано задължително с покупка.

4.5. Тъй като дадена игра не е обвързана с покупка, то стойността на наградата няма минимален и/или максимален праг и зависи единствено от всяка конкретна игра.

4.6. Настоящите правила, както и всички награди, са на разположение на Facebook страницата на Дикси при започване на играта и могат да се намерят в раздел “Бележки” на Facebook страницата на Дикси

            5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. Право на участие във Facebook играта има всяко физическо лице, на възраст над 18 години, с активен профил във Facebook. При допълнителни изисквания относно лицата, имащи право на участие, то същите се публикуват на Facebook страницата на Дикси в деня на започване на играта, заедно с нейните конкретни условия.

5.2. Във Facebook играта не могат да участват лица, свързани с Дикси, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и др.

5.3. Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата.

5.4. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на софтуер и/или с други похвати, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.

5.5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Дикси си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди. Дикси запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.

5.6. Дикси не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на дикси. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

            6. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. Наградите в Играта са следните: 20бр. Промо комплекти Белинка

6.2. Всяка наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената на Дикси.

6.3. Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на Дикси и се уведомяват от него с лично съобщение по електронната поща.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.5. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш, който ще бъде уведомен чрез лично съобщение и обявен в коментар под поста, който обявява предния печеливш.

6.6. Дикси не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник.

            7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Чрез включването си в играта във Facebook страницата на Дикси, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила

7.2. Личните данни, които Дикси ще обработват, са: три имена, адрес, телефон за връзка и имейл. Чрез включването си в играта, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по-долу.

7.3. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Дикси гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.

7.4. Дикси поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Дикси.

7.5. Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните данни, са докато бъдат получени наградите. Личните данни могат да бъдат съхранени и за по-дълъг период само в случай, че Дикси имат законово право или задължение за това.

7.6. Като субект на данни всеки участник има всички права за защита на личните данни, уредени съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните – GDPR).

            8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Дикси запазва правото си да прекрати играта, преди изтичане на нейния срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или правилата на всяка конкретна игра или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на стената на Дикси, а участието на потребителите се прекратява автоматично.

            9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. До момента на предаване на наградата на печелившия участник, същата е собственост на Дикси и участниците не следва да имат претенции към нея.

9.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Дикси и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат разрешавани по съдебен ред съгласно разпоредбите на българския процесуален и материален закон от съответни съд в град Габрово.

9.3. Дикси се задължават да осигури и предостави на всеки спечелил участник удостоверение и/или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с цел установяване облагаем или необлагаем доход, в зависимост от стойността наградата.

9.4. Всеки участник в игрите, провеждани на Facebook стената на Дикси, се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, както и снимките, с които е участвал, в случаите, в които е предоставил такива, да бъдат публикувани на Facebook страницата на Дикси с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.5. Дикси си запазва правото да премахва от Facebook страницата си всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Дикси е окончателно.

9.6. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Дикси.

9.7. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. Участниците предоставят информацията си на Дикси, а не на Facebook.

9.8. При противоречие на настоящите Общи условия и конкретните условия на някоя от отделните Facebook игри, предимство ще имат конкретните условия за провеждане и участие в съответната игра.